අගමැති සිංගප්පූරුවේ | සිළුමිණ

අගමැති සිංගප්පූරුවේ

අග්‍රමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා, සිංගප්පූරු ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය කේ. ෂන්මුගම් මහතා සහ විදේශ අමාත්‍ය විවියන් බාලක්‍රිෂ්නන් මහතා සමඟ සමූහ ඡායාරූපයකට පෙනී සිටි අවස්ථාව. ශ්‍රී ලංකාවේ සිංගප්පූරු තානාපති චන්ද්‍රා දාස් මහතා ද ඡායාරූපයේ වෙයි.

 

Comments