රාගම - කඩවත හරහා සැහැල්ලු දුම්රිය සේවාවක් | සිළුමිණ

රාගම - කඩවත හරහා සැහැල්ලු දුම්රිය සේවාවක්

යෝජිත සැහැල්ලු දුම්රිය පද්ධති 7ට අමතරව රාගම - නාරාහේන්පිට, මොරටුව - කැලණිය, පන්නිපිටිය - හුණුපිටිය ප්‍රදේශ යා කෙරෙන නව සැහැල්ලු දුම්රිය පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු යොදා ඇතැයි මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසයි.

සැහැල්ලු දුම්රිය පද්ධතිය ස්ථාපිත කිරීමත් සමඟ මෙරට වැඩිම මඟී සංඛ්‍යාවක් හුවමාරු වන දුම්රිය මංසන්ධිය වන රාගම හා සම්බන්ධව මේ සැහැල්ලු දුම්රිය පද්ධති සේවාව ස්ථාපිත කෙරෙන අතර, ඒ මඟින් කොළඹ හා සම්බන්ධ ප්‍රධාන මහජන සේවා ආයතන ස්ථාපිත කර ඇති ප්‍රදේශ යා කෙරෙන ලෙස හා ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ග ස්ථාපිත මොරටුව හා පන්නිපිටිය, හුණුපිටිය නාරාහේන්පිට හා යා කෙරෙන ලෙස මේ සැහැල්ලු දුම්රිය පද්ධතිය ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු යෙදේ. එසේම අධිවේගී මාර්ග හා සම්බන්ධ වීමට හැකි වන පරිදි කඩවත හා යා කෙරෙන පරිදිද මේ සැහැල්ලු දුම්රිය සේවාව තවත් ව්‍යාප්ත කෙරේ.

Comments