මගේ අම්මා | සිළුමිණ

මගේ අම්මා

මගේ අම්මා මට බොහෝ ආද­රය කරයි. මට රස­වත් ආහාර උයා පිහ‍ා දෙයි. ලස්සන ඇඳුම් මහලා දෙයි‍. අස­නීප වූ විට බෙහෙත් ගෙනැ­විත් දෙයි. අම්මාට ඇති එකම වස්තුව මාය‍.

සිත්මි ඓතනී කාවින්ද්‍යා
4 ශ්‍රේණිය,
වැලි­ප­ත­යාය ප්‍රාථ­මික විද්‍යා­ලය,
බළන්­ගොඩ‍

Comments