මම කාගෙ­න්වත් අපේ­ක්ෂ­ක­ත්වය ඉල්ලුවේ නෑ - කථා­නා­යක | සිළුමිණ

මම කාගෙ­න්වත් අපේ­ක්ෂ­ක­ත්වය ඉල්ලුවේ නෑ - කථා­නා­යක

මා කිසි­ව­කු­ගෙක් හෝ ජනා­ධි­පති ධුර අපේ­ක්ෂ­ක­ත්වය දෙන ලෙස ඉල්ලී­මක් නොකළ බව කථා­නා­යක කරූ ජය­සූ­රිය මහතා නිවේ­ද­න­යක් නිකුත් කර­මින් කියා සිටී.

තමාට ජන­පති අපේ­ක්ෂ­ක­ත්වය ලබා දෙන ලෙස කථා­නා­ය­ක­ව­රයා ලිඛිත ඉල්ලී­මක් කර ඇති බවට පසු­ගි­යදා ජාතික පුව­ත්ප­තක පළ වූ පුවත සාවද්‍ය බව අව­ධා­ර­ණය කර­මින් ඒ මහතා මෙසේ පව­සයි.

ජන­ප­ති­ව­ර­ණ­යට ඉදි­රි­පත් වන ලෙස තමාට පාර්ශ්ව ගණ­නා­ව­කින් ලැබුණු ඉල්ලීම් පිළි­බඳ ප්‍රති­චාර දක්ව­මින් තමා පසු­ගි­යදා 17 දා ප්‍රවෘත්ති නිවේ­ද­න­යක් නිකුත් කළ බවත්, එම­ඟින් ප්‍රති­ප­ත්ති­මය කරුණු කිහි­ප­යක් දක්වා ඇති නමුත් එය ජන­පති අපේ­ක්ෂ­ක­ත්වය ඉල්ලුම් කර නිකුත් කළ නිවේ­ද­න­යක් නොවන බවත් ඒ නිවේ­ද­නයේ දක්වා තිබේ.

Comments