කැලණි සුමි­ත්‍රයෝ සුහද හමුව අද | සිළුමිණ

කැලණි සුමි­ත්‍රයෝ සුහද හමුව අද

ශ්‍රී ලංකා ටයර් සංස්ථාවේ 'කැලණි සුමි­ත්‍රයෝ' සිය වාර්ෂික සුහද හමුව අද (6) කොළඹ කොටුවේ ග්‍රෑන්ඩ් ඔරි­ය­න්ටල් හෝට­ල­යේදී පැවැත්වේ.

Comments