මලි­ය­දේව ආදි­ සිසු සුහද හමුව 12දා | සිළුමිණ

මලි­ය­දේව ආදි­ සිසු සුහද හමුව 12දා

කුරු­ණෑ­ගල මලි­ය­දේව විදු­හලේ ආදි­ශිෂ්‍ය සංග­මයේ වාර්ෂික සුහද හමුව 12 දා සවස 6.30 සිට කුරු­ණෑ­ගල බ්ලූ ස්කයි හෝට­ල­යේදී පැවැත්වේ. සියලු ආදි­ශිෂ්‍ය-ශිෂ්‍යා­වන්ට ඇරි­යුම් කෙරේ.

Comments