රාගම වෛද්‍ය සාය­න­යක් | සිළුමිණ

රාගම වෛද්‍ය සාය­න­යක්

රාගම මහ­බාගේ එක්සත් වෙළෙඳ සංග­මය සංවි­ධා­නය කරන වෛද්‍ය සාය­න­යක් අද (06) උදේ 9.00 සිට වැලි­සර මූල­ග­න්ධි­කුටි විහා­ර­ස්ථා­න­යේදී පැවැත්වේ.

Comments