මහේෂ් මුණසිංහ අධ්‍යක්ෂණය කළ රෂ් මංගල දැක්මදා | සිළුමිණ

මහේෂ් මුණසිංහ අධ්‍යක්ෂණය කළ රෂ් මංගල දැක්මදා

 

ඡායාරූප - ටෙනිසන් එදිරිසිංහ

 

 

Comments