ඔරෙල්-සිග්න­මැක්ස් එක් වෙයි | සිළුමිණ

ඔරෙල්-සිග්න­මැක්ස් එක් වෙයි

විදුලි බල උපාංග, අලෝක සහ සන්නි­වේ­දන යටි­තල පහ­සු­කම් පිළි­බඳ සුප­තළ නාම­යක් වන ඔරෙල් කෝප­රේ­ෂන්, ලෝ ප්‍රකට සිග්න­මැක්ස් සමා­ගම සමඟ එක්ව මෙරට දත්ත ජාල සහ ජාල සම්බ­න්ධතා විස­ඳුම් ලාබ­දී­මට සූදා­නම් වෙයි. ඒ සම්බ­න්ධ­තාව නිසා මෙරට දත්ත ජාල සම්බන්ධ විස­ඳුම් ලබා­දීමේ ක්‍රියා­ව­ලිය පෙර නොවූ විරූ මට්ට­ම­කට ගන යනු ඇති බවට ඔරෙල් කෝප­රේ­ෂන් අපේක්ෂා කරයි.

වේගෙ­යන් වර්ධ­නය වන රටක් ලෙස සංව­ර්ධිත රට­වල් සමඟ ශ්‍රි ලංකාවේ මේ වන විටත් ඉදි­රි­යට යමින් තිබෙන අතර බාධා­ව­කින් තොරව තොර­තුරු තාක්ෂණ විසැ­ඳුම් ලබා­දීම මෙහිදී අත්‍ය­වශ්‍ය කරු­ණකි. මෙහිදී සන්නි­වේ­දන ජාල නිර­තු­රු­වම උප­රිම කාර්ය­ක්ෂ­ම­තා­ව­කින් ක්‍රියා­ත්මක විය යුත අතර ගනු­ද­නු­ක­රු­වන්ගේ අපේක්ෂා සපු­රා­ලිීම හෝ ඉක්මවා යෑම වේග­යෙන් ඉ දිරි­යට ගමන් කරන ලෝකයේ අත්‍ය­වශ්‍ය අංග­යකි

මහා­ද්වීප හයක් පුරා සිය නවී­න­තම නිෂ්පා­දන හරහා ජන­තාව සම්බන්ධ කර­මින් ඔරෙල් කෝපරේ­ෂන් විසින් ව්‍යාපාර මාර්ග 8ක් මඟින් කර්මා­න්තයේ ප්‍රමු­ඛ­ය­කුගේ කාර්ය­භා­රය ඉටු කර­මින් සිටී.

Comments