ඩෙල් Save the Waves සමු­ද්‍රීය පරි­සර ආර­ක්ෂණ අධි­කා­රියේ සහ­යෝ­ග­ය | සිළුමිණ

ඩෙල් Save the Waves සමු­ද්‍රීය පරි­සර ආර­ක්ෂණ අධි­කා­රියේ සහ­යෝ­ග­ය

ඩෙල් ටෙක්නො­ලො­ජීස් විසින් සංවි­ධා­නය කරන ලද ද්විවා­ර්ෂික වෙරළ පිරි­සිදු කිරීමේ වැඩ­ස­ට­හ­නෙහි ප්‍රථම අදි­යර පසු­ගි­යදා ගාල්ල වෙරළ තීර­යන් අවට පිරි­සිදු කිරී­මෙන් සාර්ථ­කව අව­සන් කෙරිණි. ඒ සඳහා මාහැඟි තාක්ෂ­ණික දාය­ක­ත්වය සැපයූ ශ්‍රී ලංකා සමු­ද්‍රීය පරි­සර ආර­ක්ෂණ අධි­කා­රියේ (MEPA) කණ්ඩා­ය­මට සහය වෙමින් Road to Rights හි ස්වේච්ඡා සේව­කයෝ 70 කට අධික පිරි­සක් පිරි­සිදු කිරීමේ සත්කා­ර්යය සඳහා සහ­භාගි වූහ.

දඩල්ල Jetwing Lighthouse හෝට­ලය ආස­න්න­යෙන්, වෙරළ පිරි­සිදු කිරීමේ අභි­යෝ­ග­යට අත ගැසූ පිරිස්, අන­තු­රුව ගාල්ල හා Jungle Beach වෙරළ තීර­යන් පිරි­සිදු කර­මින් ගාල්ල අවට වෙරළ පිරි­සිදු කිරීමේ සත්කා­ර්යය සම්පූර්ණ කළහ. ගාල්ල අවට එම වෙරළ තීර­යන් තුනෙන් එක් රැස් කෙරුණු ප්ලාස්ටික් ලොරි රථ­වල පටවා සත්කාර්ය සමග සම්බ­න්ධිත ප්‍රති­ච­ක්‍රි­ක­රණ මධ්‍ය­ස්ථාන කරා ප්‍රවා­හ­නය කෙරිණි.

අත් වැසුම් පැළඳ, කසළ දැමී­මට බෑග්ද රැගෙන මෙම සත්කා­ර්යය සඳහා පෙළ ගැසුණු ස්වේච්ඡා පිරිස් එකී කට­යුත්ත එක් දින­ය­කින් නිමා කළ අතර, සතුට හා විනෝ­දය පිරි දිනක අත්දැ­කී­මද ලැබූහ.

Comments