පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකා­ශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධි­කාරි ධුර­යට | සිළුමිණ

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකා­ශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධි­කාරි ධුර­යට

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකා­ශක පොලිස් අධි­කාරි නීතිඥ රුවන් ගුණ­සේ­කර මහතා ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධි­කා­රි­ව­ර­යකු ලෙසට උසස් කර ඇත.

පසු­ගි­යදා ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධි­කා­රි­ව­රුන් 102කට උස­ස්වීම් ලබා දුන් අතර එම ලේඛ­න­යට පොලිස් අධි­කාරි රුවන් ගුණ­සේ­කර මහ­තාගේ නමද ඇතු­ළත්ව තිබුණි. ඒ මහතා පොලිස් අධි­කාරි ධුර­යට පත්ව ඉතා කෙටි කල­කින්ම ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධි­කා­රි­ධු­ර­යට පත් කෙරිණි.

Comments