රුව­න්මැ­ලි­සෑයේ නව චූඩා මාණි­ක්‍යය ප්‍රද­ර්ශ­නය කෙරේ | සිළුමිණ

රුව­න්මැ­ලි­සෑයේ නව චූඩා මාණි­ක්‍යය ප්‍රද­ර්ශ­නය කෙරේ

රුව­න්වැලි මහා සෑයේ කොතේ තැන්පත් කිරී­මට නිය­මිත නව චූඩා මාණි­ක්‍යය මේ මස 18, 19 දෙදින පෙර­වරු 8.00 සිට පස්වරු 8.00 දක්වා බණ්ඩා­ර­නා­යක සම්ම­න්ත්‍රණ ශාලාවේ මිහි­ලක මැදුරේ දී මහ­ජන ප්‍රද­ර්ශ­නය සඳහා විවෘත කරනු ලබන බව රුව­න්වැලි මහා සෑ විහා­රා­ධි­කාරී පල්ලේ­ගම හේම­ර­තන හිමි‍යෝ පව­සති.එසේ ම 20 වැනි දින සිට නොවැ­ම්බර් 22 තෙක් මහ සෑ මලුවේ සුවි­ශේෂී මණ්ඩ­ප­යක චූඩා මාණි­ක්‍යය ප්‍රද­ර්ශ­නය කරන අතර එය සෑ කොතේ තැන්පත් කිරීම පසුව සිදු කෙරෙනු ඇත. එය ද පෙර­වරු 8.00 සිට රාත්‍රි 8.00 දක්වා ප්‍රද­ර්ශ­නය කිරී­මට නිය­මිත ය.

Comments