අග්‍ර­හාර රක්‍ෂණ ප්‍රති­ලාභ හිමි සැමට පන්නිපිටිය පෞද්. රෝහලෙන් විශේෂ වට්ට­ම් | සිළුමිණ

අග්‍ර­හාර රක්‍ෂණ ප්‍රති­ලාභ හිමි සැමට පන්නිපිටිය පෞද්. රෝහලෙන් විශේෂ වට්ට­ම්

මෙරට කීර්ති­මත් පෞද්ග­ලික රෝහ­ලක් වන පන්නි­පි­ටිය පෞද්ග­ලික රෝහල රාජ්‍ය සේව­යෙහි නියුතු අග්‍ර­හාර රක්‍ෂණ ප්‍රති­ලාභ හිමි සැම වෙනු­වෙන් විශේෂ වට්ටම් පෙළක් හඳුන්වා දී ඇත. රාජ්‍ය අංශ­යෙහි රැකි­යාවේ නිරත වෙමින් රටේ අභි­වෘ­ද්ධිය උදෙසා කැප වෙන සියලු දෙනාට කෘත­ගුණ සැල­කී­මක් ලෙස මෙය පිරි­න­මන බව පන්නි­පි­ටිය පෞද්ග­ලික රෝහලේ සභා­පති සහ කළ­ම­නා­කාර අධ්‍යක්‍ෂ ආචාර්ය ආනන්ද කුරුප්පු ආරච්චි මහතා පැවැ­සීය. මේ අනුව අග්‍ර­හාර රක්‍ෂණ හිමි­යෙකු රෝහලේ නේවා­සි­කව ප්‍රති­කාර ලබන අව­ස්ථා­ව­කදී කාමර ගාස්තු සඳහා 10%ක, රසා­ය­නා­ගාර පරී­ක්‍ෂණ සඳහා 5%ක සහ x - කිරණ පරී­ක්‍ෂණ සඳහා 5%ක වට්ට­මක් පන්නි­පි­ටිය පෞද්ග­ලික රෝහ­ලෙන් පිරි­නැමේ. එමෙන්ම, බාහිර රෝගී අංශ­යෙන් ප්‍රති­කාර ලබන අව­ස්ථා­ව­කදී රසා­ය­නා­ගාර පරී­ක්‍ෂණ සඳහා 10%ක සහ x - කිරණ පරී­ක්‍ෂණ සඳහා 5%ක වට්ටම් මෙම සුවි­ශේෂී වට්ටම් පෙළ යටතේ අග්‍ර­හාර රක්‍ෂණ හිමි­යන්ට හිමිවේ. “අප රෝහ­ලෙන් ප්‍රති­කාර ලබා ගන්නා රෝගීන්ට ගෙවන මුද­ලට ඉහ­ළම සේව­යක් ලබා දීම­ටයි අප නිත­රම උත්සාහ දරන්නේ. රෝහලේ අන­වශ්‍ය විය­දම් කපා හැර, ඉන් ලැබෙන ප්‍රති­ලා­භද අප රෝගීන් වෙත පිරි­න­මන්නේ ඒ නිසයි.

Comments