සෙලාන් බැංකුවට SLIM NASCO සම්මාන 5ක් | සිළුමිණ

සෙලාන් බැංකුවට SLIM NASCO සම්මාන 5ක්

සෙලාන් බැංකුව පසු­ගි­යදා පැවති SLIM NASCO 2019 සම්මාන උළෙ­ලේදී සම්මාන 5 කින් පිදුම් ලැබී­මට සමත් විය. පසු­ගිය වස­රේ­දීද මෙම සම්මාන උලෙළේදී මෙලෙස සම්මාන 5 කින් පිදුම් ලැබී­මට සෙලාන් බැංකුව සමත් වූ අතර, මෙවර එම බැංකු­වට රිදී සම්මාන තුනක්, ලෝකඩ සම්මා­න­යක් සහ කුස­ලතා ඇග­යු­මක් හිමි විය. ඉදි­රි­පෙළ නිල­ධාරි, විකු­ණුම් විධා­යක, බල ප්‍රදේශ කළ­ම­නා­කරු, ජාතික විකු­ණුම් කළ­ම­නා­කරු සහ විකි­ණුම් පරි­පා­ලන යන කාණ්ඩ යටතේ මෙලෙස සෙලාන් බැංකුව වෙත SLIM NASCO සම්මාන පිරි­න­මන ලදි.

Comments