සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

ගෘහභාණ්ඩ විකිණීම

කෑලි තුනේ කුෂන් සෝෆා සෙටි එක දොර 4 ලී ඇඳුම් අල්මාරිය,​ මැහෝගනී කුවීන් සයිස් ඇඳ,​ කැටයම් කරන ලද කෝපි මේසය සහ කොන්සෝල් මේසය - සිංගල් සීටර්ස්,​ කේන් කුෂන් සෙටි,​ නමන සනීප පුටුව. 0777940297
110842

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්)

ගුරුවරයෙක් නිවසට පැමිණ සහ Online හරහා ඉංග්‍රීසි භාෂාව,​ සාහිත්‍ය,​ ආර්ථික විද්‍යාව,​ දේශපාලන විද්‍යාව උගන්වති. පිලිප් පර්ඩිනන්ස් 0777622834.
103207

දුර්වල සිසුන්ට ගණිතය අ.පො.ස. (සා/​පෙළ) සරලව විද්‍යානුකූලව උගන්වයි. මනෝවිද්‍යානුකූලව මතකයේ රඳවන තාක්ෂණික සරල ක්‍රමවේද. ප්‍රායෝගික ගණිත ක්‍රියාකාරකම්,​ මෙරවත් (සා./​පෙළ) 2018 විභාගයෙන් ඉලක්ක ප්‍රශ්ණවලින් 80%ක්ම ගැටලු ලැබුණු එකම පංතිය. නිවසට පැමිණ උගන්වයි. විමසන්න. විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල. දු.අං. 071-7641418.
110105

AACCA AAT උපෙ/​ සාපෙ CIMA/​CMA සාපෙ ABE උපාධි පැවරුම් බොහෝ ශිෂ්‍යයන්ට ගිණුම්කරණය,​ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය ආර්ථික විද්‍යාව,​ ගණිතය සඳහා සිසුන්ව A B හෝ C සාමාර්ථ ලබා ගැනීමට මග සැලසූ ප්‍රවීණ ආචාර්යවරයා ඇතුලු මඩුල්ලක් මගින්. එඩෙක්සෙල්,​ ක්‍රේම්බිජ් නොමිලේ පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර ගෙදරට පැමිණීම හෝ රොටරි,​ පීටර්සන්,​ නෙෆල්,​ ආදර්ශ ගණිත පිළිතුරු පත්‍ර තැපෑලෙන් නියැදිය නොමිලේ 078-1819038,​ 077-3532614,​ 011-2846618 ක්‍රිස්තු ධර්මය,​ වාණිජ්‍ය,​ ඉංග්‍රීසි පංති නොමිලේ. රැකියා ලබා ගැනීමට. 072-0388319.
107806

ඉඳුම් හිටුම් තිබේ

නළ ජලය විදුලිය සහිත කාමර රු. 3,​000/​= 4,​000/​= වේ. කොට්ටාවට අසන්නයේ 120 බසයේ පහසුයි. අත්තිකාරම් නැත. 0769493953
110155

Comments