මනාලයෝ | සිළුමිණ

මනාලයෝ

බස්නාහිර බොදු ගොවි අවුරුදු 40,​ උස 5' 6'' කඩවසම් දුසිරිතෙන් තොර විධායක ශ්‍රේණියේ රැකියාවැති,​ ව්‍යාපාරික ස්ථාන,​ වාහනයක්,​ නවීන නිවසක් හිමි,​ විවාහක සහෝදරයින් තිදෙනෙකුගෙන් යුත් පවුලක අවිවාහක එකම පිරිමි දරුවාට,​ විශ්‍රාමික දෙමාපියන් සොයනුයේ සමතත්ත්වයට ගැලපෙන චරිතවත්,​ චාම් ගතිගුණැති දියණියකි. අඩු වයස් වැඩි වයස් සලකා බැලේ. රාජ්‍ය සේවය විශේෂයි. කරුණාකර ස්ථාවර දුරකථනයකින් අමතන්න. 0113401420.
G138394

Comments