මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

මහනුවර උඩරට බොදු ගොවි වැදගත් පවුලක 1992 රූමත් වෛද්‍යවරියට වෛද්‍ය ඉංජිනේරු සහකරුවකු මව්පියෝ සොයති.
B138330

රෝමානු කතෝලික වැදගත් රැකියාවක නියුතු,​ වැදගත් පවුලකින් පුතෙකු තම 1981 ඉපදුණු,​ වයස කොහෙත්ම නොපෙනෙන ඉතා රූමත්,​ එක්සත් ජාතීන්ගේ ආයතනයක ඉහළ වැටුපක් සහිත රැකියාවක නියුතු. සෑහෙන වත්කම් සහිත දියණිය සඳහා දෙමව්පියන් සොයති. රෝමානු කතෝලික ආගමේ පුතෙකු වීම විශේෂයි. වැඩි විස්තර සඳහා h​m​g​u​n​a​t​h​i​l​a​k​a​8​1​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ වෙත පවුලේ තොරතුරු දන්වා එවන්න.
B138277

Comments