සියලු ආගමික ඉරිදා දහම් පාසැල් 17 වනදා ඇරඹේ | සිළුමිණ

සියලු ආගමික ඉරිදා දහම් පාසැල් 17 වනදා ඇරඹේ

බස්නාහිර පළාත සහ හුදෙකළා කර ඇති ප්‍රදේශවල හැර සෙසු ප්‍රදේශවල බෞද්ධ, හින්දු, කතෝලික, ඉස්ලාම් ඉරිදා දහම් පාසල් ජනවාරි 17 වනදා සිට ආරම්භ කරන බව බුද්ධශාසන ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශය නිවේදනය කළේය.

Comments