ගම හදන්න කෝටි 65,000 ක් | සිළුමිණ

ගම හදන්න කෝටි 65,000 ක්

ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ සංවර්ධනය කරමින් පුද්ගලයන් ලක්ෂ 190කට පමණ සෙත සැලසීම සඳහා මේ වසරේ අයවැය මඟින් රුපියල් කෝටි 65,000 ක් වෙන්කර ඇතැයි මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් එස්.ආර්. ආටිගල පවසයි.

මේ වසරේ රජයේ ආයෝජන වෙනුවෙන් අයවැය මඟින් රුපියල් බිලියන 1,000 ක් වෙන්කර ඇති බවත් ඉන් සියයට 65 – 70 අතර ප්‍රමාණයක් වෙන්කර ඇත්තේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ සංවර්ධනයට බවත් ලේකම්වරයා පෙන්වා දුන්නේය.

ගම සමඟ පිළිසඳර වැඩසටහනින් ගමේ ජනතාවගේම යෝජනා, අයවැය ප්‍රතිපත්ති ලෙසින් සකස් කළ බවත් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂයන් අමාත්‍යාංශ හා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ නිර්මාණය කරන විට ඒ ප්‍රතිපත්තිවල ක්‍රියාකාරකම් නව අමාත්‍යාංශවලට ලබාදුන් බවත් ලේකම්වරයා කියයි.

ඒ ගමේ අය ඉදිරිපත් කළ ප්‍රමුඛ අවශ්‍යතා ක්‍රියාවට නංවන ලියවිල්ලක් ලෙස 2021 අයවැය හැඳින්විය හැකි බවත් හෙතෙම ප්‍රකාශ කළේය. මෙම අයවැය ‍ යෝජනා අනුව 2021 දී මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය මඟින් පාලම් 1,000 ක් හා ග්‍රාමීය මාර්ග කිලෝමීටර් 50,000 ක් පූර්ණ ලෙස ප්‍රතිසංස්කරණයට රුපියල් කෝටි 2,000 ක් ද ප්‍රධාන මාර්ග හා අධිවේග මාර්ග වෙත ගමෙන් පිවිසී‍ම සඳහා විකල්ප ලක්ෂයක් ඉදිකිරීමට රුපියල් කෝටි 9,298 ක් වෙන්කර තිබේ.

Comments