පවුල් සෞඛ්‍ය නිලධාරී අයැදුම්පත් කැඳවයි | සිළුමිණ

පවුල් සෞඛ්‍ය නිලධාරී අයැදුම්පත් කැඳවයි

වුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනී තනතුරට අදාළ පාඨමාලාවේ පුහුණුවට බඳවා ගැනීමට මාර්ගගත ක්‍රමයට (Online) අයදුම්පත් කැඳවා ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනී තනතුරට අදාළ පාඨමාලාවේ පුහුණුවට බඳවා ගැනීම සඳහා 2015/ 2016 හෝ 2017 යන වර්ෂවලින් එකකදී අ.පො.ස උසස් පෙළ ඕනෑම විෂය ධාරාවකින් විභාගය සමත් අවිවාහක සිසුවියන්ගෙන් 2021.02.01 දක්වා (Online) අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. අදාළ වැඩිදුර තොරතුරු 2021.01.08 දින රජයේ ගැසට් පත්‍රයෙන් සහ www.healh.gov.lk වෙබ් අඩවියට පිවිස ලබාගත හැකි බව ද අමාත්‍යාංශය කියයි.

Comments