පාසල් සිසුවියන් ලක්ෂ 8කට සනීපාරක්ෂක තුවා නොමිලේ | සිළුමිණ

පාසල් සිසුවියන් ලක්ෂ 8කට සනීපාරක්ෂක තුවා නොමිලේ

ධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් පාසල් සිසුවියන් සඳහා සනීපාරක්ෂක තුවා නොමිලයේ ලබාදීම සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී. එල්. පීරිස් විසින් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇත. පාසල් සිසුවියන්ගේ සනීපාරක්ෂාව තහවුරු කිරීම වෙනුවෙන් ආරම්භ කර ඇති මෙම ව්‍යාපෘතිය මේ වසරේ සිට ආරම්භ කිරීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව දියත් කෙරෙන තුන් අදියර සැලැස්මක් යටතේ ක්‍රියාත්මක වීමට යෝජිතය.

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් 10,175 ක ආසන්න වශයෙන් බාලිකාවන් ලක්ෂ 8ක් වෙනුවෙන් සනීපාරක්ෂක තුවා ලබාදෙන මෙම වැඩ සටහනේදී විශේෂ අවධානයක් යොමු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ ග්‍රාමීය පළාත්වල පාසල් සිසුවියන්ගේ සනිපාරක්ෂාව වෙනුවෙන් බවද අමාත්‍යාංශ්‍ය පෙන්වා දෙයි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ ඒකකය විසින් මෙම වැඩ සටහන ක්‍රියාත්මක කෙරෙන අතර ඒ සඳහා වූ ක්‍රමවේද ඉදිරියේදී සැලසුම් කිරීමට නියමිතය. ආරම්භයේදී දුෂ්කර පාසල් සිසුවියන් අරමුණු කරගෙන දියත් කෙරෙන මෙම වැඩ සටහන දෙවනුව නාගරික පාසල් සිසුවියන්ගේ සනිපාරක්ෂාව වෙනුවෙන්ද දියත් කිරීමට අපේක්ෂිතය.

Comments