මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

1991 ගම්පහ (බොදු) උස 5'4'' වන මොර­ටුව විශ්ව විද්‍යාලයෙන් මුලික උපා­ධිය ලැබූ,​ පේරා­දෙ­ණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපා­ධිය හදා­රන,​ පුද්ග­ලික අංශයේ රැකි­යා­වැති කණිටු දිය­නි­යට යහ­පත් ගති ගුණ වලින් යුත් උගත් පුතෙකු විශ්‍රාමික ඉංජි­නේරු පියා සොයයි. පවුල් පසු­බිම,​ වෘත්තී­මය තොර­තුරු හා හඳ­හනේ පිට­ප­තක් සප­යන්න. ඊමේල් g​d​a​s​d​a​8​9​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B156267
 

Comments