රථවාහන | සිළුමිණ

රථවාහන

මෝටර් කාර් රථ විකිණිම

හොඳ තත්වයේ ෆොඩ් කාරය (පියෙ­කස්ටා) මුදල් හදි­සි­යක් නිසා විකි­ණී­මට ඇත. 0777984122
002186

ටොයොටා කාර් රථ විකිණිම

 ටොයෝටා විට්ස් 2018 රථය 32,​000km සුදු­පාට ඉහ­ළම ඉල්ලු­මට. 0741545154
001290

Comments