රැකීරක්ෂා | සිළුමිණ

රැකීරක්ෂා

ඇබෑර්තු - වෛද්‍ය

පශු වෛද්‍යවර­යෙක් (BVSC) අවශ්‍යයි. 0777-744011.
001987
පුහුණු /​ නුපු­හුණු හෙදි­යන් අවශ්‍යයි. 286,​ නාග­ල­ගම් වීදිය,​ කොළඹ 14. 0777-744011.
001980
පෞද්ග­ලික බෙහෙත් ශාලා­වක් සඳහා සුදු­සු­ක­ම්ලත් වෛද්‍යවර­යෙක් අවශ්‍යයි. (MBBS) (ජාතික රෝහල /​ ළමා රෝහල විශේ­ෂයි.) 0777-744011.
001983


ඇබෑර්තු - කාර්මික

පළ­පු­රුදු වෙල්ඩින් බාස්වරු අවශ්‍යයි. වැටුප කථා­ක­ර­ගත හැක. කොලො­න්නාව. 071-7100210.

001320

 

ඇබෑර්තු - විවිධ

PATA ENTRY OPERATOR (කාන්තා) /​ Production Superviser (මතු­ගම,​ මහ­ගම අවට) /​ Sale Rep ගෝලො­බල් වෙෂ් සොලු­ෂන්ස් පුද්ග­ලික සමා­ගම,​ ඉහත ඇබෑර්තු සඳහා අය­දු­ම්පත් කැඳ­වනු ලබයි. 618 2/​2 ගාලු පාර,​ කොළඹ - 03. දුර. 011-2587441 /​ 077-3516618.
001876

Comments