ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික ස්ථාන විකිණීම

නුගේ­ගොඩ වටිනා ව්‍යාපාරික ගොඩ­නැ­ගිලි 2 ක් සමග ෆාම­සි­යක් විකි­ණී­මට. පර්චස් 45,​ වර්ග අඩි 1250 බැගින් මහල් 4 ක් විකි­ණී­මට. රුපි­යල් මිලි­යන 370. දු.ක. 0703861883
001922
මහ­නු­වර නගර මධ්‍යයේ ඩී.එස්. සේනා­නා­යක වීදි­යට මුහු­ණලා,​ පර්චස් 11.5 ක් වූ වටිනා බිම් කොටස සහ වර්ග අඩි 900 ක සියලු පහ­සු­කම් සහිත ව්‍යාපාරික ගොඩ­නැ­ගිල්ල විකි­ණී­මට. මිලි­යන 65 හෝ ආස­න්නව. වැඩි විස්තර සඳහා අම­තන්න. 070-1632856 /​ 070-7407779 j​a​n​i​t​h​i​d​@​c​f​.​l​k​
001699

ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට / බද්දට

කොළඹ 12 තට්ටු 3 ක ගොඩ­නැ­ගි­ල්ලක් ව්‍යාපාර /​ස්ටෝර්ස් සඳහා. දීර්ඝ කාලීන බද්දට 0777984122 කථා කරන්න.
002177

 
 

Comments