සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

 අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්)

අ.පො.ස. සා.පෙළ ගණි­තය 6-11 Individual /​ Small Groups,​ Home Visits කොළඹ හා අවට Online Classes (Individual පමණි) (දිව­යි­න­ටම) පෙළ පොත් අනුව විෂය නිර්දේ­ශය ආව­ර­ණය,​ අනු­මාණ ප්‍රශ්න,​ පසු­ගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර සාක­ච්ඡාව,​ තනිව ගණන් හැද­වීම,​ වාර විභාග ලකුණු මගින් දුර්ව­ලම ශිෂ්‍යයන්ටත් නිසැ­ක­වම "A" ලබා­දෙන බව තහ­වුරු කිරීම. Damith de Mel,​ 0718279744,​ 0771817272.
078077 

ගුරු­ම­හ­තෙකු විසින් පව­ත්වනු ලබන ඉංග්‍රීසි භාෂාව,​ සාහිත්‍ය,​ ගණි­තය,​ භෞතික විද්‍යාව,​ ජීව විද්‍යාව උප­කා­රක පංති නිව­සට පැමිණේ. Online Tuition ෆිලිප් ෆර්ඩි­නැ­න්ඩිස් 0777622834
001407

Comments