කෝවින්ද පෙරේරා HNB FINANCE PLC අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට | සිළුමිණ

කෝවින්ද පෙරේරා HNB FINANCE PLC අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට

HNB FINANCE PLC අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය සඳහා කෝවින්ද ගිම්නද පෙරේරා පත් කර ඇත. ඔහු ්‍HNB FINANCE PLC හි ස්වාධීන නොවන, විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂවරයකු ලෙස ඒ අනුව කටයුතු කරනු ඇත. ඔහුගේ මෙම පත්කිරීම සිදුකරනු ලබන්නේ මීට ඉහතදී ස්වාධීන නොවන, විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂවරයකු සහ සමාගමේ උප සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ ප්‍රේමලාල් බ්‍රාහ්මණගේ විශ්‍රාම යෑමෙන් ඇති වූ පුරප්පාඩුව සඳහාය.

Comments