‘සුරක්ෂා’ රක්ෂණාවරණය යළිත් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් වෙතින් | සිළුමිණ

‘සුරක්ෂා’ රක්ෂණාවරණය යළිත් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් වෙතින්

‘සුරක්ෂා‘ රක්ෂණ ආව­ර­ණය නිල වශ­යෙන් ප්‍රදා­නය කිරීම වමේ සිට දකු­ණට - පාසල් කට­යුතු පිළි­බඳ අති­රේක ලේකම් එල්.එම්.ඩී. ධර්ම­සේන,ගරු. අධ්‍යා­පන අමාත්‍ය මහා­චාර්ය ජී. එල්. පීරිස්, ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂු­ව­රන්ස් සභා­පති ජගත් වැල්ල­වත්ත සහ ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂු­ව­රන්ස් ප්‍රධාන විධා­යක නිල­ධාරී චන්දන එල්. අලු­ත්ගම වෙති

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් සියලු‍ම පාසැල් සිසුන්ට නොමිලේ ලබා දෙන “සුරක්ෂා” රක්ෂණ ආවරණය සඳහා පහසුකම් සැපයීම නැවතත් ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් වෙත ප්‍රදානය කර තිබේ.

මෙම ‘සුරක්ෂා‘ රක්ෂණ ආවරණය නිල වශයෙන් ප්‍රදානය කිරීම පසුගියදා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ දී සිදු වූ අතර අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී. එල්. පීරිස්, පාසල් කටයුතු පිළිබඳ අතිරේක ලේකම් එල්. එම්. ඩී. ධර්මසේන, ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් සභාපති ජගත් වැල්ලවත්ත සහ ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී චන්දන එල්. අලුත්ගම සහභාගී වූහ.

Comments