මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

චීනයේ විශ්වවිද්‍යාලයක සිව්වන වසරේ වෛද්‍ය පීඨයේ ඉගෙනුම ලබන 2020 ජනවාරි මස සිට මේ දක්වා ලංකාවේ සිට අන්තර්ජාලයෙන් අධ්‍යාපනය හදාරන,​ සියලු දේපළ හිමි,​ අවුරුදු 25 වූ තම එකම දියණියට ගැළපෙන සහකරුවෙකු ගුරු මව සහ පියා සොයයි. 7,​ 8 පාපී ග්‍රහයන් විශේෂයි. s​m​a​b​a​y​5​8​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​

B158944

බොදු ගොවි,​ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ,​ සාමාන්‍ය නමුත් වැදගත් පවුලක,​ රජයේ විශ්ව විද්‍යාලයක ගෞරව උපාධියක අවසන් විභාගයට පෙනී සිට ප්‍රතිඵල අපේක්ෂාවෙන් සිටින,​ 1996 උපන්,​ 5'3" උස,​ පියකරු,​ එකම දියණියට,​ රජයේ හෝ පුද්ගලික අංශයේ රැකියාවක නියුතු,​ සමකුල ආගම,​ අධ්‍යාපන මට්ටමක සුදුසු සහකරුවෙකු කුරුණෑගල හෝ නුවර ප්‍රදේශයෙන් සොයනු ලබයි. විමසීම් : 0372223800. g​a​m​i​n​i​s​n​@​y​o​h​o​o​.​c​o​m​B158785

Comments