ඩී. ආර්. වි‍ජයවර්ධන ශ්‍රීමතාණන්ගේ ඡන්ම දින අනුස්මරණ සර්වරාත්‍රික පිරිත් දේශනය සජීව විකාශය | සිළුමිණ

ඩී. ආර්. වි‍ජයවර්ධන ශ්‍රීමතාණන්ගේ ඡන්ම දින අනුස්මරණ සර්වරාත්‍රික පිරිත් දේශනය සජීව විකාශය

ලේක්හවුස් ආදි කර්තෘ ඩී. ආර්. වි‍ජයවර්ධන ශ්‍රීමතාණන්ගේ 135 වන ජන්ම දින අනුස්මරණ සර්වරාත්‍රික පිරිත් දේශනය සජීව විකාශය පහත සබැදිය ක්ලික් කිරීමෙන් නැරඹිය හැකියි.
 

Comments