උණු­සුම වැඩි­වෙයි | සිළුමිණ

උණු­සුම වැඩි­වෙයි

ප්‍රේල් 05 සිට අප්‍රේල් 14 දින දක්වා ශ්‍රී ලංකාවට හිරු මුඳුන්වීම සිදුවෙන බවත් ඒ නිසා ඒ දිනවල මෙරට බොහෝ ප්‍රදේශවල උණුසුම් කාලගුණයක් බල පැවැත්වෙන බවත් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ඒ අනුව 5 වැනිදා තෙල්වත්ත, බද්දේගම, මුලටියන හා අඟුණකොළපැලැස්ස යන නගරවලටත් 6 වැනිදා දොඩන්ගොඩ, අගලවත්ත යන ප්‍රදේශවලටත් හිරු මුඳුන් වෙයි.

7 වැනිදා කොළඹට හා කොස්ගම සීතාවක තලවකැලේ පස්සර යන ප්‍රදේශවලට හිරු මුඳුන් වන අතර 8 වැනිදා හිරු මුඳුන්වන්නේ දිගන, ගල්ගමුව, අම්පාර, ඔලුවිල් යන නගරවලට හිරු මුඳුන්වෙයි.

Comments