රැකීරක්ෂා | සිළුමිණ

රැකීරක්ෂා

ඇබෑර්තු - වෙළඳ / අලෙවිකරණ

ලෝකයේ ප්‍රධාන පෙලේ මූල්‍ය සමාගමක කොළඹ ප්‍රධාන කාර්යාලයට අලෙවිකරුවන් සහ කළමනාකරුවන් බඳවාගැනීම දැන් සිදු කෙරේ. කොළඹ,​ ගම්පහ තරුණ ඔබට අනගි අවස්ථාවක්. පූර්ණකාලීන අර්ධ කාලීන. 0719578511,​ CV l​p​p​k​u​m​a​r​a​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m​
025756

ඇබෑර්තු - රියදුරු

පාර්සල් බෙදාහැරීම සඳහා Courier ආයතනයකට මෝටර් බයිසිකල් ඇති අය බස්නාහිර පළාතින් අවශ්‍යව තිබේ. 0769099858,​ 0772544950,​ 0740043599.
025991

ඇබෑර්තු - විවිධ

කොට්ටාව අවටින් පළපුරුදු අලෙවි නියෝජිත මහතෙකු සඳහා රැකියා අවස්ථාවක්. විමසීම් : 0750-250467.
025928

රැකීරක්ෂා උවමනායි

ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රයේ වසර 30 ක පමණ අත්දැකීම් ඇති නිෂ්පාදන කර්මාන්ත සාමාන්‍යය කළමනාකාර තනතුරක් සොයනු ලැබේ. Knuit & Woven දෙකෙහිම සුදුසුකම්. Tel - 0774185841,​ Email - i​n​w​o​r​l​d​a​n​i​l​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m
​025962

 

Comments