ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

  ව්‍යාපාරික ස්ථාන විකිණීම

ගිරිඋල්ල මීගමුව ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා තුන්මහල් වර්ග අඩි 8000 ක වාහන 15 නැවතීමට ප. 11 අලුත්ම බිල්ඩිම විකිණීමට. පුද්ගලික රෝහලකට රෙදිපිළි වෙළඳ සැලක් බැංකුවකට ෆුඩ් සිටියට ව්‍යාපාරයකට අගෙයි. 0768661955
025372

 ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට / බද්දට

ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට බද්දට උඩුමහල කාර්යාලයකට හෝ බෝඩිමකට බිම් මහල කොටසක් ව්‍යාපාරයකට. නො. 61,​ ඩීන්ස් පාර,​ මරදාන. 076-5790854.
024669

  යන්ත්‍රෝපකරණ හා මෙවලම් විකිණීම

භාවිතා කරන ලද කොමට්සු 507 ලෝඩරයක් සහ ටොන් දෙකේ ගල් රෝලක් විකිණීමට ඇත. පරීක්ෂාව ගෝනවල මගුරුවිල විමසීම්. සඳුදා සිකුරාදා උදේ 8.00 සිට සවස 5.00 දක්වා 0772364219,​ 0767459222,​ 0761632002.
025859

 

Comments