සාමාන්‍ය ‌සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය ‌සේවා

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්)

උපකාරක පංති ඉංග්‍රීසි භාෂාව,​ සාහිත්‍ය ගණිතය භෞතික විද්‍යාව ජීවවිද්‍යාව නිවසට පැමිණේ. ඔන්ලයින් ඉගැන්වීම ෆිලිප් ෆර්ඩිනෑන්ඩිස් 0777600834
025054

තර්ක ශාස්ත්‍රය 2022 /​ 2023 මනා පළපුරුදු ගුරුවරයෙකුගේ කණ්ඩායම් හා තනි පංති කොළඹ මහනුවර ගාල්ල ප්‍රතිඵල සහතික කෙරේ. ඔන්ලයින් හෝ පැමිණ. විමසීම් : 0777984089.
024112

 

ඉදුම් හිටුම් තිබේ

කොළඹ 06 - කිරුළපන කාමරයක් කුලියට. ගැහැණු ළමුන් සඳහා පමණි. දු.ක. 077-3203685.
026181

Comments