ඉනෝකා සමරවික්‍රම | සිළුමිණ

ඉනෝකා සමරවික්‍රම

* ඩන්කන් වයිට් සිංහල ඉෙගන ගත්තෙත් මේ පාසලෙන්* ගංවතුර කාලෙට අවතැන් කඳවුරක්දැන් සියල්ල සිදු වන්නේ මෝස්ත­ර­ය­ටය. සුපිරි පාස­ල්වල පළමු වස­රට පාසල් දරු­වන් බඳ­වා­ගැ­නීම ද සුපිරි උත්ස­ව­යකි. නමුත් ගම්බද පාස­ල්වල තව­මත් එවැනි තත්ත්ව­යක් උදා වී නැත. තමන්ට ඇති හැකි ලෙස ආග­මට දහ­මට මුල් තැන දෙමින් චාම් ලෙස වස­රක් නොව විසි­අට වස­රක් තිස්සේ පළමු ශ්‍රේණි­...
2019-01-18 18:30:00
Subscribe to ඉනෝකා සමරවික්‍රම