කුමරජිත් | සිළුමිණ

කුමරජිත්

“නවකතා විචාරයෙහි දී අපට සාමාන්‍ය නවකතාවලට වඩා වෙනස් විදිහේ මුහුණුවරක් දරන ඓතිහාසික නවකතා නම් වර්ගයක් හමු වෙයි. මේවා නවකතාවකින් වෙනස් වන්නේ කෙසේ ද? නවකතාවක කිසියම් නවකතා රචකයකුගේ අත්භූත පූර්ව දෘෂ්ටියක් යම් යම් චරිත උඩ උදව් කරගෙන පාඨකයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීමක් සිදු වෙයි. මෙහිදී රචකයා මිනිසාට තමන් අවට පරිසරය සමඟත් මිනිසා තවත් මිනිසකු සමඟත්, මිනිසා තම සිතුවිලි සමඟත්, සටන් කරමින්...
2019-10-18 18:30:00
Subscribe to කුමරජිත්