ගීෂා මුණසිංහ | සිළුමිණ

ගීෂා මුණසිංහ

රටක ජාතියකට ජවසම්පන්න ශක්තිමත් පිරිපුන් මිනිසුන් වාසනාවකි. එවන් මිනිසුන් සිටින රටක ක්‍රීඩාවට ද හිමිවන්නේ සුවිශේෂි ස්ථානයකි. ලොව ඉපැරණිතම ශිෂ්ඨාචාරයේ පටන් ජවය ශක්තිය උරගාබැලීමට ක්‍රීඩාව ඉවහල්ව ඇත. පශ්චාත් නූතන අවධිය වන විට එවන් ක්‍රියාකාරකම් නීති හා රේගුලාසී මත විවිධ වර්ගීකරනයන්ට බදුන් වී විවිධ හැඩතල මත වෙනස් වී අද වන විට විවිධ ක්‍රිඩා බවට පරිවර්තනය වී ඇත. එවන් ක්‍...
2019-03-22 18:30:00
Subscribe to ගීෂා මුණසිංහ