ජයසිරි මුණසිංහ

 “ක්‍රීඩාව” පිළිබඳ කතිකා කරනු ලබන විට ලෝක මට්ටම ලෙස සැලකුම් ලබන්නේ ඔලිම්පික් තරගාවලියයි. ලොව කුමන රටක කුමන ජනවර්ගයකට අයත්ව ඉපදුණු ද ක්‍රීඩක - ක්‍රීඩිකාවක වේ නම්, ඔහුගේ ඇය ගේ හෝ එක ම අරමුණ කෙදිනක හෝ ඔලිම්පික් පදක්කමකින් ගෙල සරසා ගැනීමය. එය උපන් බිමට තමාට කළ හැකි ඉහළ ම උත්තම පූජාව වනු නියතය. ඒ උත්තම පූජාවෙන් ලක්මෑණිව පිදු ඔලිම්පික් පදක්කම්ලාභී ශ්‍රී ලාංකේය දිරිය ක්‍...
2017-03-24 18:30:00
Subscribe to ජයසිරි මුණසිංහ