ජයසිරි මුණසිංහ | සිළුමිණ

ජයසිරි මුණසිංහ

සමෘද්ධි, පොහොර සහනය, මහපොළ, ගැබිනි මවුවරුන්ට ආහාර මල්ලක් ලබාදීම ඇතුළු සුබසාධන වැඩපිළිවෙළ 23කට ලබන වසර සඳහා රුපියල් කෝටි 13,000ක වියදමක් දැරීමට සිදු වන බව මහාභාණ්ඩාගාරය විසින් ගණන් බලා තිබේ. මේ ආකාරයට රුපියල් කෝටි දහතුන් දහසක මුදලින් වියදමක් දැරීමට සිදු වනුයේ සමෘද්ධි සහනාධාරය සඳහාය. එය රුපියල් කෝටි 4395කි.‍ පොහොර සහනයට වැය වන මුදල රු. කෝටි 3200කි. වයස අවුරුදු 70ට වැඩි...
2017-12-08 18:30:00
Subscribe to ජයසිරි මුණසිංහ