තාරක වික්‍ර­ම­සේ­කර | සිළුමිණ

තාරක වික්‍ර­ම­සේ­කර

 උඩ­රට දුම්රිය සේවාව නංවා ලීමේ තවත් පිය­ව­රක් වශ­යෙන් ඇම­රි­කා­වෙන් නව දුම්රිය එන්ජින් 12ක් ආන­ය­න­යට කට­යුතු කර ඇතැයි දුම්රිය සාමා­න්‍යා­ධි­කාරි ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා සිළු­මි­ණට කීය. බ්‍රසී­ල­යෙන් ලබා­ගන්නා ණය ආධාර මත මේ දුම්රිය එන්ජින් ආන­ය­න­යට කට­යුතු කර ඇතැයි කී ඒ මහතා එම එන්ජින් උඩ­රට මාර්ගයේ ධාව­න­යට යෙද­වි­මට හැකි අයු­රින් නිෂ්පා­ද­නය කරනු ලබන බවද කීය....
2019-10-18 18:30:00
Subscribe to තාරක වික්‍ර­ම­සේ­කර