තාරක වික්‍රමසේකර

අපේ රටේ පොදු ප්‍රවාහන සේවයට පින් ‍සිද්ධ වෙන්න පෞද්ගලික ප්‍රවාහන සේවාවන් හොඳට හරි හම්බ කරගන්න පුරුදු වෙලා. මේ තත්ත්වය එන්න එන්නම වැඩි වෙනව මිසක් අඩු වෙන්නෙ නැහැ. අන්තිමට නීතිය පවා අතට ගන්න මේ පෞද්ගලික ප්‍රවාහන සේවා උදවිය පුරුදු වෙලා තියෙන්නෙ. මේ තත්ත්වය දිගින් දිගටම ඇදී යන්නෙ රජයේ පවා නිසි ප්‍රතිපත්තියක් නොමැති නිසයි. මේ තත්ත්වයට ගොදුරු වෙලා තියෙන අලුත්ම වාහන පන්තිය තමයි...
2017-06-23 18:30:00
Subscribe to තාරක වික්‍රමසේකර