තාරක වික්‍රමසේකර

 ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සහ රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය මඟින් රණවිරුවන්ට ලබා දී ඇති ‘විරුසර‘ රණවිරු කාඩ්පත් හරහා මේ වන විට රුපියල් කෝටි 20කට ආසන්න වට්ටම් (රුපියල් මිලියන 190.02) රණවිරුවන්ට හා ඔවුන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයන්ට ලබා දි ඇතැයි ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසයි.ත්‍රිිවිධ හමුදාවේ සහ රණවිරු පවුල්වල සාමාජිකයන් 30000කට අධික පිරිසකට මේ වන විට විරුසර කාඩ්පත් ලබා දී ඇති අතර මේ කාඩ්පත...
2017-03-24 18:30:00
Subscribe to තාරක වික්‍රමසේකර