තුෂාර හෙට්ටි­ආ­රච්චි | සිළුමිණ

තුෂාර හෙට්ටි­ආ­රච්චි

ඔට්ටු ඇල්ලීම පටන් ගන්නට ඇත්තේ දෙපා­ර්ශ්ව­යක් අතර තර­ග­යක් ඇති වූ මුල්ම අව­ස්ථා­වේදී වන්නට පුළු­වන. මේ වන විට ඔට්ටු කෙළිය කොයි තර­ග­ය­ටත් ආදේශ වී ඇත. ඒ ඔට්ටු අත­රින් ඡන්ද ඔට්ටු විශේ­ෂය. මේ ගත­වෙන්නේ ඡන්ද ඔට්ටු­ක­රු­වන්ගේ කාලය ය.ජනා­ධි­ප­ති­ව­ර­ණ­යට ඇත්තේ හරි­ය­ටම දින හයකි. දැන් ඡන්ද ඔට්ටු­ක­රු­වන් සක්‍රීය ය. ඡන්දය මූලි­කව සිදු වන ඔට්ටු ඇල්ලීම් අංක එකට පත් වී ඇත්තේ රත්න­පු­...
2019-11-08 18:30:00
Subscribe to තුෂාර හෙට්ටි­ආ­රච්චි