සුභාෂිණි ජයරත්න | සිළුමිණ

සුභාෂිණි ජයරත්න

ISIS ප්‍රහාර එල්ල වූ අනෙක් රටවලත් මෙවැනි විශ්වාසභංග ගෙන ආවාද?ඇල්මැරුණු විවාදයක්; විවාදයට අවශ්‍ය ගණපූරණයවත් නැහැවිශ්වාසභංගයේ අරමුණ ගැන විපක්ෂය තුළම කසුකුසුමුල්ම විශ්වාසභංගය ආවේ 1949දීරිසානාගේ මරණය නිසා 2013දී හිටපු ඇමැති ඩිලාන්ට විශ්වාසභංගයක්මේ රජයට මුල්ම විශ්වාසභංගය ආවේ 2015 ඇවන්ගාර්ඩ් සිදුවීමටපාස්කු ඉරුදින එල්ල වූ ප්‍රහාරය මුල් කරගනිමින් ආණ්ඩුව වෙත එල්ල වූ විශ්වාසභංගය...
2019-07-12 18:30:00
Subscribe to සුභාෂිණි ජයරත්න