සල්පිල

කුරුල්ලෙක් වගේ වෙන්න, නිදහසේ අහස පුරා පියාසර කරන්න ගොඩක් දෙනා කැමතියි. ඒ සඳහා අවස්ථාවක් ලැබෙනවා නම් බොහෝ දෙනා හිතාගන්නත් බැරි කැපකිරීම් කරයි. මොකද? කුරුල්ලෙක් වෙලා නිදහසේ පියාසර කරමින් අතිශය සුන්දර අත්දැකීමක් විඳගන්නඑක අතිශය දුර්ලභ අත්දැකීමක් නිසා. මොන දේ කැප කරලා හරි කුරුල්ලෙක් වගේ පියාඹන්න ලැබෙන්නේ කාටද? කාටවත් නෑ. ඒකට හේතුව මිනිස්සුන්ට පියාඹන්න බැරි නිසා.හැබැයි ඒ ඉස්සර...
2017-02-24 18:30:00
Subscribe to සල්පිල