සල්පිල

සේමගේ නම් වීදුරු කියන තැනට සිය ව්‍යාපාරය රැගෙන එන්නට ඔවුන් පරම්පරා තුනක් වැඩ කර තිබේ. කාලය මොනතරම් ගලා ගියත් තාක්ෂණය, මෝස්තරය, මිල ගණන් ආදී හැමදේම වෙනස් වුවත් පිටරටින් මොන දේ ආවත් අවුරුදු 80 ක් පුරා, වීදුරු හොයන මිනිසුන් අද්දවා ගන්නට ඔවුහු සමතුන්වී සිටිති. තවමත් නොනැසී පවතින දේශීය ව්‍යාපාර අ‍තළොස්ස අත‍ෙර්, සේමගේ ග්ලාස් කොම්පැනිය සුවිශේෂී වන්නේ එහෙයිනි. මේ ඔවුන්ගේ...
2017-08-18 18:30:00
Subscribe to සල්පිල