සල්පිල | සිළුමිණ

සල්පිල

කොළඹ වරාය නගරය ඇතුළත ප්‍රධාන ඉ‍ඩම් කොටස් 04 ක් ඇතුළත ජගත් මට්ටමේ මුල්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් ජගත් මට්ටමේ පාසලක් හා ජගත් මට්ටමේ රෝහලක් හා ජගත් මට්ට‍මේ සම්මන්ත්‍රන ශාලාවක් ඉදි කරන බවත් හෙක්ටයාර් 269 ක් විශාල මෙම නව නගරයෙන් එතෙර මෙතෙර ආයෝජකයින්ට හා උගතුන්ට මෙහි ආයෝජන අවස්ථා හා රැකියා අවස්ථා ලැබෙන බවත් මහ නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන ඇමති පාඨලී චම්පික මහතා පවසයි. ඊට අමතරව මෙම නගරය ඇතුළතට...
2019-01-18 18:30:00
Subscribe to සල්පිල