සල්පිල

අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ජපන් හා වියට්නාම් සංචාර දෙක තවත් නිල සංචාර දෙකක් නොව මෙරට ආර්ථිකය නව මාවතකට යොමු කරන ලද දෙස් විදෙස් සබඳතා චිරාත් කාලයකට වැඩි දියුණු කරන ලද මෙරට ආර්ථික අතින් ශක්තිමත් තත්ත්වයකට පත් කරන ලද සියලු අංශයන්ගේ කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් ඇති කරන ලද ගිවිසුම් සහිත රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික චාරිකාවන් සේ අපට පෙන්වා දිය හැකිය.* ගමේ පහසුකම් නංවන්න ජපාන සහාය* කෘෂි ආර්ථිකය...
2017-04-21 18:30:00
Subscribe to සල්පිල