සල්පිල | සිළුමිණ

සල්පිල

ජාතික හා තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක කරා ආර්ථික, සමාජ හා පාරිසරික පසුබිම සකසමින් යන ගමනේ කාන්තාවන් ආර්ථික සහ සමාජීය වශයෙන් සවිබල ගැන්වීම ප්‍රමුඛ අවශ්‍යතාවයක් වී පවතී. අද කාන්තාවන් ලකාවේ දළ ජාතික නිෂ්පාදනයට කරන දායකත්වය 29% ක් වන අතර මෙය අනෙකුත් ආසියානු රටවල්වන ඉන්දියාව (18%), පකිස්ථානය (11%), සහ බංගලාදේශය (19%) හා සැසඳූ කල, ඉහළ අගයක් ගනී. නමුත්, ශ්‍රම බළකායේ කාන්තාවන්ගේ දායකත්වය...
2019-06-21 18:30:00
Subscribe to සල්පිල