සල්පිල

මමත් දාඩිය පෙරාගෙන වැඩ කරපු සේවකයෙක්. තාර හදනවා. ලැබ් එකට ගිහින් ටෙස්ට් කරනවා. බඩුත් පටවනවා...* කොකා කෝලා රෙසිපියේ තිබෙන්නේ අපේ කුරුඳු. ඒත් යන්නෙ පිටරට හරහා* අත්දැකීම් කියන්නෙ ඔබව පදං කරන ශක්තිය. පදං වෙන්න ඕනෙ හොඳ දේ අරගෙනඔහුට විද්‍යා උපාධියක් තිබෙයි. ඒ නිසා ම කවුරුත් නොකරන වෙනස් දෙයක් හදන්නට ඔහුට සිතෙයි. උපාධියේ දැනුමත් රස්සාවේ අත්දැකීම් සහ...
2017-06-23 18:30:00
Subscribe to සල්පිල