සල්පිල

ඇති හැකි පවුලක ඉපදුණ ද මුදල්වල වටිනාකම ඔවුහු හොඳින් දනිති. ඒ, ළමා වියේ පටන් ය. අම්මාගේ කෑමවල රසයත්, තාත්තාගේ ව්‍යාපාර ඥානයත් ඇසුරේ ඔවුහු වෙනස් මඟක් සොයා ගත්හ. තමන්ගේ ම ක්‍රමයකට ව්‍යාපාරයක් හදාගත්හ. එහි වටිනාකම වැඩිවන්නට අතීතයක අභිමානය ද එක් කරගත්තේය. අද ඔවුන්ගේ අනන්‍යතාව එයයි. චයිනිස් ඩ්‍රැගන් ඉදිරියට ගෙන යන බර කරට ගත් ඔවුහු එය පවුලේ ව්‍යාපාරයකින්...
2017-07-14 18:30:00
Subscribe to සල්පිල