සල්පිල | සිළුමිණ

සල්පිල

කටු පඳුරු මිස, උස්ව වැඩුණු ගහ­කොළ නැති මේ ශුෂ්ක භූමිය දාහ­යෙන් දවාලයි.බැලූ බැලූ අත වියළි ගහ­කොළ පමණි. දුඹුරු පැහැ දුහු­විලි පමණි. එවැනි කඨෝර පරි­ස­ර­යක කොළ පැහැ­යෙන් දිදු­ලන අඹ යායකි.වියළි හුළඟ හා මුසුව හඹා එන අඹ මල් සුවඳ මේ තුරු ගොමු යටදී, දාහය නිවා­ලන මහා ආස්වා­ද­යකි. ඒ එතෙ­කින් නොනැ­ව­තුණු, කිලෝ­ව­කට වැඩි ගෙඩි, ගස් පුරා ඵල දර­මින් අපේ රටට ඩොලර් රැගෙන එන මහා සම්ප­තකි.මේ...
2019-08-16 18:30:00
Subscribe to සල්පිල