සල්පිල

ඔහු අපේ රටේ වාස්තු විද්‍යා ක්ෂේත්‍රයේ ජ්‍යෙෂ්ඨයෙකි. ප්‍රාමාණිකයෙකි. 1971 සිට සිය විෂයේ සක්‍රීය ඔහු, අදද වැ‍ෙඩහි යෙදෙනුයේ අප්‍රමාණ සතුටකිනි; ජවයකිනි; වාස්තු විද්‍යාවට විවිධ අර්ථකථන ලැබෙන යුගයක, ඔහුට ඇත්තේ එක දැක්මකි. ඔහුට අනුව හොඳ ගොඩනැගිල්ලක් යනු විද්‍යානුකූල වූත් කලා කෘතියක් තරමේ නිර්මාණශීලී වූත් ඒ සියල්ලට වඩා ‍ප්‍රායෝගික වූත් නවාතැනකි. ඔහුගේ ව්‍යාපාරය අතු ඉති දමා ඇත්තේ...
2017-07-21 18:30:00
Subscribe to සල්පිල