සල්පිල

ඔහු ජීවිතයට අධිෂ්ඨානයක් ඇති කර ගත්තේය. ඒ අධිෂ්ඨානය කරා යන්නට දැක්මක් ඇති කර ගත්තේය. ඒ දැක්ම තුළ බොහෝ වෙහෙසුණේය. වැට‍ුණු අවස්ථා එමට විය. නැඟිට වැටෙන, යළි නැඟිටින නොනවතින ධෛර්යයක් සමඟ ඔහු බොහෝ දුරක් පැමිණියේය. ඒ ගමන් මඟ මම ඔහු මොහොතකට නවතමි. අතීතයට ගෙන යමි. ඔහුගේ ජීවිතය කියවන්නට ඔබට ඉඩ හසර දෙමි...* සුද්දො 69 ක් පරදපු එකම ‘කල්ලා’ මං* අද දැවැන්ත...
2017-06-16 18:30:00
Subscribe to සල්පිල