සල්පිල

 සූරිය ප්‍රකාශන, මේ රටේ කොහොම තැනෙක තිබෙන පොත් ව්‍යාපාරයක් ද...මම තරග කරන්න පොත් ක්ෂේත්‍රයට ආපු කෙනෙක් නෙවෙයි. මේක හිතේ සතුටත් එක්ක කරන ව්‍යාපාරයක්. රාජ්‍ය සාහිත්‍ය, ස්වර්ණ පුස්තක, විද්‍යා ප්‍රබන්ධ සම්මාන ගණනාවක් අපේ පොත් දිනාගෙන තිබෙනවා. කෙනෙක් පොතක් අතට ගත්තත්, මේක සූරිය පොතක් කියන තරමට පිටකවරයේ පටන් අනන්‍යතාවක් හදා තිබෙනවා. ලංකා ඉතිහාසයේ සැඟව ගිය බොහෝ වටිනා කෘති...
2017-05-19 18:30:00
Subscribe to සල්පිල