තීරු ලිපි | සිළුමිණ

තීරු ලිපි

අනේක වූ වාරයන් වලදී, අනේක වූ තැන්හි දී නොයෙක් පුද්ගල චරිතයන් හිත තුළින් ම ඉස්මතුව එනවා. එක් වරක දැකීමකින්, කෙදිනකවත් නොදැක ඇසීමෙන් ඔවුන් මතින් විවිධ භාවයන් උපදින්නේ ඒ භාවයන්ගේ සංකලනය නිසාම යි.නමුත් ඒ සැවොම අතරින් එක් අයෙකු පමණක් ඔබව ලුහු බඳීවි. නැත්නම් ඔබ ඔහු ව ලුහු බඳීවි. තවත් වරෙක ඔබ යළි යළිත් ඔහු සොයා යාවි. ඔබ ඔහු වීමටත්, ඔහු ඔබ වීමටත් ඒ සිත් තුළ ඇති භාවයන් නිදොස් විය...
2018-12-07 18:30:00
Subscribe to තීරු ලිපි