තීරු ලිපි

ඉස්සර, ඒ කිවුවෙ හැට හැත්තෑ ගණන්වල (හැත්තෑහතට කලින්) ගමකට තිබුණේ “රේඩියෝ” දෙක තුනකි. ඒ වායේ “චැනල්” දෙකකි.“ස්වදේශීය සේවය” හා “වෙළඳ සේවය” යි.ස්වදේශීය සේවය සීමිත ශ්‍රාවක පිරිසක් සඳහා ය.දැන් උගත්, බුද්ධිමත් අයට ය.වෙළඳ සේවය සාමාන්‍ය අසන්නාටය.එහි “වෙළඳ දැන්වීම්” ප්‍රචාරය වෙයි.අද ඒවාට කියන්නේ “ඇඩ්” කියාය. බොහෝ දෙනෙක් මේවාට “ඇඩ්” කියා කීවාට ඒ “ඇඩ්වටීස්මන්ට්” යන වචනය කෙටි කර කීමක්...
2017-02-24 18:30:00
Subscribe to තීරු ලිපි