තීරු ලිපි | සිළුමිණ

තීරු ලිපි

 ‘හරිනම් හාමුදුරුවරු විරුද්ධ වෙන්න තිබුණේ ඡන්දය වෙනුවෙන් සිල් රෙදි බෙදපු එකට’’ඒ වෙලාවේ විරුද්ධ නොවී මේ වෙලාවේ ඒ වෙනුවෙන් පිණ්ඩපාතේ වඩිනවා කියන්නේ එතන තියෙන්නේ ආගමික භක්තියට වඩා වෙනත් භක්තියක් නේද?’’උඩින්ම තියන්න ඕනැ ශාසනේට වඩා උඩින් වෙනත් දේවල් තියන්න ඇතැම් හාමුදුරුවරුන්ට හිත් දෙන්නේ කොහොමද?’’ඇතැම් දේශපාලනඥයන්ට ආගම ගැනත් ලැදියාවක් ඇතිවෙන්නේ හාමුදුරුවරු තමන්ගේ දේශපාලන...
2017-09-22 18:30:00
Subscribe to තීරු ලිපි