තීරු ලිපි

 මේ කඩා වැටෙන කාලයෙකි. නොසිතූ දේ නොසිතූ වේලාවට කඩා වැටේ. කවර දා වත් කඩා නොවැටෙතියි සිතන දේ පවා කඩා වැටේ. වසර දෙකකට, දෙක හමාරකට පෙර දු එ බන්දක් කඩා වැටිණ. එයින් බොහෝ දෙනෙක් ද කඩා වැටුණ හ. ඉන් කම් කිම? එය නැවැත නැ‍ඟෙනු ඇත.‍ ඔවුනුදු නැවැත නැ‍ඟෙනු ඇත. මේ වැටෙන නැඟෙන චක්‍රය අපට හොඳින් ම පුරුදු ය.මසකට, එක හමාරකට පෙර, පෙර නොඇසූ විරුවකුදු කඩා වැටිණ. එනම්; මීතොටමුල්ලේ මහ කුණු...
2017-05-26 18:30:00
Subscribe to තීරු ලිපි