තීරු ලිපි | සිළුමිණ

තීරු ලිපි

 හඳ කියන එකට සමාන වචන’‘සිසි, චන්ද්‍රයා, හිමකර, තරුපති, තරිඳු, සඳු, සොමි’‘එතකොට වතුර කියන එකට සමාන වචන’‘ජලය, දිය, අඹ’‘එතකොට දේශපාලනඥයා කියන එකට’‘හොරා’‘එච්චරද?’‘නෑ, වංචාකාරයා, දූෂකයා, මැතිතුමා’‘අදට අවුරුදු හතළිහකට විතර එහා දේශපාලනඥයා කියන්නේ නම්බුකාර වැදගත් මහත්තයෙක්’‘ඒක වෙනස් වුණේ කොහොමද? මොකද?’‘සමාජයට හොරකම උගන්වන්නේ දේශපාලනඥයන්ද?’‘දේශපාලනඥයන් හොරකම ඉගෙන ගත්තෙ...
2018-01-12 18:30:00
Subscribe to තීරු ලිපි