තීරු ලිපි

 ඇත්ත කතා කරනවා නම් දේශපාලනය ගැන කතා කරන්න බෑ. දේශපාලනය කතා කරන්නේ නැතිව ඇත්ත කතා කරන්නත් බෑ. ඉතිං හොඳම දේ කට පියාගෙන ඉන්න එකද?මහින්ද මහත්තයා කොටි පැරද්දුව කියන එක ඇත්තක්.ඒත් මහින්ද මහත්තයා පපුවට ගහගත්තේ රට ගැන ආදරෙන් කියන එක ඇත්තක් නෙමෙයි. ඉස්සර දැක්ක ගමන් ළමයි වඩා ගන්නවා. එහෙම පෙනුණට ඒ දැක්ක ගමන් වඩා ගන්නවා නෙමෙයි, ඒ පියුරු සබන් ගාලා කල් තියා සූදානම් කරලා තියෙන...
2017-08-18 18:30:00
Subscribe to තීරු ලිපි