විශේෂාංග | සිළුමිණ

විශේෂාංග

"පාසල් නිල ඇඳුම් රෙදි ලබා දිමේ ඉතිහාසය හා සසඳද්දි 1993 වසරේ සිට කාලයක් පුරාවට දරුවන් අතට පත්වූයේ පාසල් නිල ඇඳුම් රෙදිය. එය යම් යම් අඩුපාඩු විවේචන මැද පවත්වාගෙන ආ අතර පසුගිය රජය යටතේ එනම් 2016 වසරේදි එය නිල ඇඳුම් ලබා දීම වෙනුවට වවුචරපත් හෙවත් තිළිණ පත් ලබා දිම සිදු විය. එසේ වූයේ නිල ඇඳුම් ලබා දීමේදි වු විවිධ ගැටලු ඉස්මතු කරමිනි."තවත් පාසල් වාරයක් නිමා විය. මතක ඇති කාලයක...
2018-12-07 18:30:00
Subscribe to විශේෂාංග