විශේෂාංග

 අපේ රටේ විවිධ ප්‍රදේශවල නියඟයන් තිබුණත් ගංගාවලින් අතිවිශාල ජල ප්‍රමාණයක් කිසිම වැඩක් නොගෙන මහ මුහුදට ගලා යයි. මෙරට දෙවැනි විශාලම ගංගා දෝණිය වන මල්වතු ඔය මඟින් ද වසරකට ඝන මීටර් දසලක්ෂ 568ක ජල ධාරිතාවක් මහ මුහුදට ගලා යයි. මේ ප්‍රමාණය මල්වතු ඔයට ලැබෙන ජලයෙන් සියයට 75ක් පමණ වන බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. එලෙස කිසිම වැඩක් නොගෙන මහ මුහුදට ගලා ගිය ජලය මඟින් ජලය නැති...
2017-08-18 18:30:00
Subscribe to විශේෂාංග