විශේෂාංග

 බස් ගාස්තු වැඩිවීමක් ලබන මාසෙ 01 වැනිදා ඉඳල සිදු වෙනවා. ඒ බස් ගාස්තු පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තියට අනුවයි. ඒත් ඒ පිහිටෙන් තවත් මඟී ප්‍රවාහන සේවා තම තමන්ගේ මල්ල තර කරගන්නත් සූදානම් වන බවත් අපට වාර්තා වෙනවා. බස් රථ කර්මාන්තය ලාභ ඉපැයීමේ කර්මාන්තයක් වගේම ජාතික සේවාවක් හැටියටත් අපට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් වෙනවා. බස් රථවලට යම් යම් නීතිරීති පද්ධති තිබෙනවා. අපි කිව්වා වගේ බස්...
2017-06-23 18:30:00
Subscribe to විශේෂාංග