සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

අගනුවර පොලිස් පරීක්ෂක අවු. 44 බොදු ගොවි නිවසක් හිමි පුතුට සුදුසු සහකාරියක් සොයයි. බේද නොසැලකේ.G108912කොළඹ බොදු ගොවි වයස 39,​ උස 5' 8" වූ උපාධිධාරී,​ විධායක ශ්‍රේණියේ රැකියාවක නියුතු ඉංජිනේරු,​ දුසිරිතෙන් තොර දේපළ හිමි එකම පුතුට,​ වැදගත් පවුලක උගත් දියණියක් ගුරු දෙමාපියන් විසින් සොයයි. සියලු විස්තර කේන්දර කොපිය සමඟ විමසන්න.G108815බොදු ගොවි වයස 52,​ උස 5' 1" කොළඹ පරිගණක...
2018-02-23 18:30:00
Subscribe to සුබ මංගලම්