සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

අගනුවර බොදු ගොවි දහමට ලැදි 34,​ 5' 10" උපාධිධාරී (UK) ගුවන් සමාගමක ගුවන් සේවක පාලක තනතුරක නියුතු දුසිරිතෙන් තොර පුතුට උගත් ගුණගරුක දියණියක් දෙමාපියෝ සොයති. හදහන් පිටපත පවුල් විස්තර දන්වන්න. Email:p​r​o​p​2​1​8​0​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​G101324අවු. 34 ක අවිවාහක ස්ථිර රැකියාවක් කරන දුම්පානයෙන් තොර පුත්‍රයාට චාම් ගතිගුණ ඇති සිංහල බුද්ධාගමට ලැදි තරුණියක් සොයයි.G101104කොළඹ බොදු...
2017-10-20 18:30:00
Subscribe to සුබ මංගලම්