සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

බස්නාහිර පළාත බොදු ගොවි අවුරුදු 43 උස 5' 5" වන විධායක ශ්‍රේණියේ රැකියාවැති කඩවසම් ආගම දහමට ළැදි සුරා සූදුවෙන් තොර පුතුහට අප සොයනුයේ සමතත්වයට ගැලපෙන ආගම දහමට ළැදි චරිතවත් දියණියකි. දික්කසාද වැන්දඹු සලකා බැලේ. හඳහන් අනවශ්‍යයි. තමාම අමතන්න. ටෙලි. 038-5687861.G104486
2017-12-08 18:30:00
Subscribe to සුබ මංගලම්