සුබ මංගලම්

අගනුවර 1991 බොදුගොවි අවසන් වසර බාහිර උපාධි අපේක්ෂක ඩිප්ලෝමාධාරි, ප්‍රධාන පෙලේ රාජ්‍ය සංස්ථාවක ස්ථිර රැකියාවැති නැගණියට සුදුසු සහකරුවෙකු සොයුරිය සොයයි. සියළු දායාද සහිතයි. රාහු7 ගැලපෙන කේන්දර කොපියක් සමඟ විමසන්න.B95900අවුරුදු 30,​ 5' 3" සිංහල බොදු ගොවි /​ කරාව රූමත් රජයේ වෛද්‍ය දියණියට සහකරුවෙකු වෛද්‍ය විශේෂයි. ඉංජිනේරු නීතිඥ විධායක ශ්‍රේණියේ සියලු විස්තර හඳහන පළමු...
2017-07-14 18:30:00
Subscribe to සුබ මංගලම්