සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

අවුරුදු 35 5' 9" බොදුකරාව ගුණගරුක කඩවසම් සුරා සූදුවෙන් තොර දොස්තර (MMBS) පුතුට වැදගත් පවුලකින් උගත් රූමත්,​ චරිතවත්,​ ගුණවත් දුවෙකු දෙමාපියෝ සොයති. හඳහන සමග විමසන්න. p​o​r​o​n​d​a​m​2​0​1​9​p​r​o​p​o​s​a​l​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​G133664චංචල නිශ්චල සුවිශාල දේපළක් හිමි බෞද්ධ විදේශීය අධ්‍යාපනික උසස් වෘත්තික 45+ ඉතාමත්ම කඩවසම් පෙනුමැති අත්සනට සීමාවී දික්කසාද පුතුට සැබෑම රූමත්...
2019-07-12 18:30:00
Subscribe to සුබ මංගලම්