සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

අවු 31 ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ බොදු ගොවි වැදගත් පවුලක රාජකීය විදුහලේ උගත් 5' 6" කඩවසම් ඉංජිනේරු පුතුට වැදගත් රැකියාවක නියුතු සහකාරියක විශ්‍රාමික ගුරුමව සොයයි. මියගිය පියා රාජ්‍ය බැංකු කළමනාකරුවෙකි. පවුලේ තොරතුරු හා කේන්ද්‍ර කොපිය සමග පිළිතුරු සපයන්න. p​r​o​p​.​8​8​1​0​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​G137225අසාර්ථක විවාහයකින් නීතියෙන් වෙන්වූ ගල්නෑවේ පදිංචි වයස අවු. 33 ක් වූ උස අඩි 5 ක්...
2019-10-11 18:30:00
Subscribe to සුබ මංගලම්