සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

උඩරට බොදු ගොවි වැදගත් පවුල් පසුබිමකි. ඕස්ට්‍රේලියාවේ රැකියාවක නියුුතු (Project Coordinator) 5'10", 1985 දෙසැම්බර් මනා කඩවසම් පෙනුමැති පුතුට වැදගත් පවුලකින් උගත් රූමත් දියණියක් විශ්‍රාමික දෙමව්පියෝ සොයති. (කුජ 8 ඕස්ට්‍රේලියාවේ විශේෂයි) එකම නැගනියද ඕස්ට්‍රේලියාවේ හෙදි සොයුරියකි. සියලු තොරතුරු [email protected] යොමුකරන්න.G125838
2019-01-18 18:30:00
Subscribe to සුබ මංගලම්