පුවත්

 ඉන්දීය 'ඉර්කොන්' සමාගම විසින් ඉදි කරන ලද මැදවච්චිය - තලෙයිමන්නාරම දුම්රිය මාර්ගයේ පාලමේ ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් උද්ගත වීම හේතුවෙන් තලෙයිමන්නාරම් මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය කළ නොහැකි තත්ත්වයක් පැනනැඟී ඇත. මේ අනුව හෙට (17) සිට සතියක කාලයක් මේ මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය නවතා දමා, මැදවච්චිය හා චෙඩ්ඩිකුලම් අතර (කි.මී. 254.54) නව පාලමක් ස්ථාපිත කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කර...
2017-07-14 18:30:00
Subscribe to පුවත්