පුවත්

 බස්රථ සඳහා හඳුන්වා දුන් විශේෂ මං තීරු ක්‍රමය යටතේ උදෑසනට හා රාත්‍රියට විශේෂ ශීඝ්‍රගාමී වායු සමනය කරන ලද බස් සේවාවක් ළඟදීම හඳුන්වා දීමට ලංකා පෞද්ගලික බස්රථ හිමියන්ගේ සංගමය පියවර ‍ගනී. මේ සඳහා දැනටමත් බස් රථ 100ක් චීනයෙන් ඇණවුම් කර ඇත.මේ බස් රථ පෙරවරු 6.00 සිට පෙ.ව‍ 8.00 දක්වාත් පස්වරු 4.00 සිට 6.00 දක්වාත්, රාත්‍රී 8.00 සිට රාත්‍රී 12.00 දක්වාත් ධාවනය කිරීමට කටයුතු...
2017-08-18 18:30:00
Subscribe to පුවත්