පුවත් | සිළුමිණ

පුවත්

නිවාස, මංමාවත්, මහා පරිමාණ ගොඩනැඟිලි ඇතුළු සියලු ඉදිකිරීම් නිම කළ පසු මුදල් නොගෙවා කට්ටි පනින වංචනික පුද්ගලයන්ගෙන් එම මුදල් කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට අය කරදීමට ශක්තිමත් පනතක් රටට ඉදිරිපත් කිරීමට රජය සූදානම් වෙයි. කොන්ත්‍රාත්කරුවා ද මෙහිදී තම ආයෝජන හැකියාව පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කර තිබීම අවශ්‍ය වේ.ගෙවීම් සුරක්ෂණ ආරක්ෂණ පනත ලෙස කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ ආරක්ෂණය ‍උදෙසා නව පනත ගෙන ඒමට රජය...
2017-09-22 18:30:00
Subscribe to පුවත්