පුවත් | Page 2 | සිළුමිණ

පුවත්

නාස්තිය, දූෂණය පිටුදැක නීතිය හා සාමය රජයන යහපාලන මූලධර්ම මත ප්‍රබුද්ධ රාජ්‍යයක් ගොඩනැඟුමට ඇති කළ අධිකරණ, රාජ්‍ය සේවා, පොලිස්, මැතිවරණ, ප්‍රසම්පාදන, මානව හිමිකම්, අල්ලස් ඇතුළු කොමිසන් සභා සියල්ලට වැඩිම මුදලක් මෙවර අයවැයෙන් වෙන් කොට තිබේ. රාජ්‍ය පාලනයේ විනිවිදභාවය ඉහළ නංවා, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හා මානව හිමිකම් සුරැකීම මඟින් යහපත් රටක් ජාතියක් බිහි කිරීම එම මුදල් වෙන් කිරීමේ...
2017-11-17 18:30:00
Subscribe to පුවත්