පුවත්

විදුලි බිලට සහනයක් සැලසෙන, පරිසර හානිය අවම වන දැවැන්ත බලශක්ති ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය පියවර ගනිමින් සිටී. 2020 දී එළැඹෙන විදුලි අර්බුදය ඉලක්ක කරගෙන ක්‍රියාත්මක කරන මේ ව්‍යාපෘතිය මඟින් ජල විදුලිබලයට අමතරව, සූර්ය බලශක්තිය ඇතුළු පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන්ට මුල් තැන ලැබෙනු ඇත.මෙහිදී සුර්ය බල සංග්‍රාමය යටතේ 2020 දී මෙගාවොට් 200ක් විදුලි බල පර්ධතියට එක් වීමට...
2017-05-19 18:30:00
Subscribe to පුවත්